Hans A. Meyers fond
Tilskuddsmidler 2014
Søknadsfrist: 15.april 2014

Hans A. Meyer 1865 -1926

Hans A. Meyer 1865 -1926

Hans A. Meyers fond har som formål å fremme utvikling og nyskapning innen
Rana museums faglige virksomhetsområde.

I henhold til fondets formål skal det ytes økonomiske tilskudd til kulturvernarbeid
med høyt ambisjonsnivå,
samt tiltak som styrker kulturhistorisk kompetanse og
museumsarbeid i Rana og på Nord-Helgeland.

Enkeltpersoner, foreninger og institusjoner i Rana og på Nord-Helgeland kan søke støtte fra fondet.

For at søknader skal komme i betraktning , må de inneholde budsjett og finansieringsplan, redegjørelse
for søknadsformålet og hvordan dette går inn under fondets formål.

Mottagere av støtte fra fondet skal levere rapport om bruken av tildelte midler til fondets styre
senest i løpet av påfølgende år.

Ønsker du flere opplysninger, kan du ta kontakt på telefon 75 11 01 33. 

Søknader sendes fortrinnsvis elektronisk til fondsstyrets sekretariat på bp@helgelandmuseum.no
innen 15. april 2014

Fondets postadresse er: Hans A. Meyers fond, Postboks 98, 8601 Mo i Rana