Hans A. Meyers fond
Tilskuddsmidler 2015
Søknadsfrist: 15.mars 2015

Hans A. Meyer 1865 -1926

Hans A. Meyer 1865 -1926

Hans A. Meyers fond har som formål å fremme utvikling og nyskapning innen Rana museums faglige virksomhetsområde. I henhold til fondets formål skal det ytes økonomiske tilskudd til kulturvernarbeid med høyt ambisjonsnivå, samt tiltak som styrker kulturhistorisk kompetanse og museumsarbeid i Rana og på Nord-Helgeland.

Enkeltpersoner, foreninger og institusjoner i Rana og på Nord-Helgeland kan søke støtte fra fondet.

For at søknader skal komme i betraktning , må de inneholde budsjett og finansieringsplan, redegjørelse for søknadsformålet og hvordan dette går inn under fondets formål.

Mottagere av støtte fra fondet skal levere rapport om bruken av tildelte midler til fondets styre senest i løpet av påfølgende år.
Tildelingene vil være klare innen 1. mai.

Ønsker du flere opplysninger, kan du ta kontakt på telefon 75 11 01 33.

Søknader sendes fortrinnsvis elektronisk til fondsstyrets sekretariat på bp@helgelandmuseum.no
innen 15. mars 2015

Fondets postadresse er: Hans A. Meyers fond, Postboks 98, 8601 Mo i Rana