Den lille arkeologen er et Dks-opplegg fra Helgeland Museum. Tilbudet går til elever i 3.-4.klasse.

Hva er dette? Arkeologi er ikke bare det å grave i jorda i et land langt borte, man kan også grave der man bor. Opplegget er tilrettelagt for de yngre elevene i grunnskolen, og handler om det å være arkeolog og det å undersøke hvordan folk som levde før oss hadde det. Gjennom tilbudet får elevene lære seg å bruke arkeologens arbeidsmetoder, elevene skal selv grave i jorda på jakt etter ting. Opplegget tar også for seg hvordan vi kan formidle historien til andre og lar elevene selv være kunnskapsprodusenter.

Opplegget skjer hovedsaklig ute, delvis ved museet i de kommunene hvor dette er praktisk i forhold til beliggenhet, alternativt på skolen. Velg opplegg med eller uten oppfølging og etterarbeid etter utgraving. Se nedenfor.

Tid og sted: 1-2 skoledag i skolens nærområde. Skolen velger en eller to dager til dette opplegget.

Dag 1: Arkeologi og utgraving.

Dag 2: Kan velges i forlengelsen av dag 1. Her rengjøres gjenstandene og lages utstilling.

Rom: Dag 1:Klasserom for introduksjon.

Dag 2: Museum / klasserom/skolens aula for utstilling.

Gruppeinndeling: Opplegget gjennomføres med inntil 20 elever. Deltar flere elever i samme gruppe, må det være med flere fra museet. Avtal på forhånd.
Forløp: Arkeologen/-ene fra Helgeland Museum kommer til skolen med start fra 1.time. Som innledning forteller arkeologen om arkeologi som fag.

En museumsformidler tar over ansvaret i oppleggets del2.

Del 1: Elevene skal selv være arkeolog i sitt nærmiljø og blir utstyrt med spade, graveskje, kost og bøtte. Tur/transport til et egnet utgravingsområde hvor man forventer å finne gjenstander: en gammel søppelhaug eller et gårdsområde er høvelig. De gjenstander man kan forvente å finne er glasskår, hermetikkbokser, eller ”finere ” ting som folk har kastet. Enkle klassifiseringssystemer som f eks inndeling i metall, glass, plastikk og organisk materiale gjennomgås. Hva har holdt seg best? Dette viser hvordan avfallet vårt brytes ned eller ikke brytes ned. Disse tingene har en historie som skapes gjennom samtale og refleksjon i oppleggets del 2.

Del 2: På museet eller på skolen legges de utgravde gjenstandene ut over presenninger og rengjøres. Hva har vi funnet og hva forteller det om hva folk gjorde før? Hvor gammelt kan det være og hva er det brukt til? De rengjorte gjenstandene bruker elevene til å lage sin egen utstilling.

Læringsmål:
  • Arkeologiske arbeidsmetoder og prinsipper: det nederste er det eldste. Forholdet mellom fortid og nåtid, og kjenne igjen historiske spor.
  • Nedbryting av materiale, forbruk og bevissthet rundt miljøet.
  • Tingene rundt oss forteller en historie: utforske kilder og presentere et historisk emne.
  • Samspill, samtale og refleksjon.
Utstyrsbehov: Uteklær etter vær, regnbukse er uansett lurt.

Øvrig utstyr har arkeologen med seg.

Skolens bidrag: Skolen må bidra til å legge til rette for utendørsaktiviteten. Søk opp et sted hvor utgravingen kan finne sted: en gammel gjenfylt søppelhaug som ikke har vært i bruk på en stund, er velegnet. Vær oppmerksom på mulig giftig avfall eller skadelige gjenstander som batterisyre og lignende. Skolen som kjenner nærområdet best bør ta kontakt med grunneier og gjøre avtale for bruk av området.

Det må være lærere til stede, hvor mange avhenger av klassens størrelse.

Kontakt:

Arkeolog Børge Evensen tlf 91 12 65 06