Bindal Museum – utvikling av nytt museumsanlegg og utstillinger

Helgeland Museums avdeling i Bindal har et særlig ansvar å formidle skogen og treet i en natur- og kulturhistorisk kontekst. Bakgrunnen for det er at landskapet i Bindal domineres av gran, og grantreet var grunnlaget for utviklingen av den lokale båtbyggertradisjonen og etableringen av lokal sagbruks- og trebruksindustri. Bindal har også et av landets største vernede område med fenomenet boreal regnskog.  

Nytt museumsanlegg

Museet har under etablering et nytt museumsbygg på Terråk. Museet legges til et allerede eksisterende bygg som gjennom ny arkitektur og nye løsninger gjenoppstår som moderne museum. Det er også viktig at bygget får funksjon som et allhus for lokalsamfunn og tilreisende. Museet skal stå ferdig i 2013. Ombyggingen av anlegget finansieres gjennom et spleiselag mellom Bindal kommune, Nordland Fylkeskommune og Kulturdepartementet. Utstillingene i det nye museet skal fokusere på skog og bruk av tre.

”Ut i skogen – opp i trærne”

Utstillingen i det nye museet har fått tittelen ”Ut i skogen – opp i trærne. Ei utstilling om skogens mangfold og regnskogens hemmeligheter”. Den skal særlig rettes mot barn og unge, men ha ulike kunnskapsnivåer slik at den også vil være interessant for andre besøkende. Det er et mål at utstillingene skal aktualisere kommunens mange ulike opplevelser (eks. boreal regnskog utstillingen ”Ut-i-tre”, kulturminneløypene, åttringen Faragut, bygdetun mm), og således inspirere til å ta i bruk landskapet og de ulike aktivitetene. Målet er at kombinasjonen museum og ulike opplevelser ute i landskapet skal gi en helhetlig tematisk formidling. Utstillingene i det nye museumsbygget skal utvikles av det firmaet Skírnir AS.

Båtbygging, treindustri og boreal regnskog

Utstillingen skal ha tre deler. I første del blir man kjent med bindalsfæringens og båtbyggernes historie – i det hvordan man tradisjonelt har utnyttet ressursene og selve båtbyggerprosessen. I utstillingens andre fase skal man få kunnskap om skog, granskog og boreale regnskog, hvor besøkende skal få innblikk i skogens rikdommer og økologiske sammenhenger. For så i siste del av utstillingene blir besøkende kjent med Bindals rolle i den industrielle tidsalder gjennom Risøybruket og Bindalsbruket. En industri som har med sin entreprenørskap, sin teknologi og kunnskaper klart å frembringe unike produkter med skogen som ressurs, som igjen har skapt virksomhet og arbeidsplasser. Fordi at båtbyggingen og treindustrien fortsatt er levende, skal utstillingen ta utgangspunkt i vår samtid.

Utstillingen skal stå ferdig samtidig som bygget og åpnes i løpet av 2013.