For å ha et godt museum trenger man et sted eller en møteplass som er inne eller ute, man må ha gjenstander/noe å vise, publikum og fagfolk. Alle deler er like viktige. For eksempel finnes det ikke bibliotek uten bøker, eller arkiv uten dokumenter. Og det finnes heller ikke museer uten å ha noe å vise frem, eller å ha noe å lære bort.

I museene er variasjonen av det som vises eller læres bort meget stor, spesielt når vi ser på de fysiske gjenstandene/objektene samlingene består av. Siden vi i museet har en mulighet til å bruke flere sanser og det ofte samtidig, får museene et stort fortrinn sammenlignet med andre kulturinstitusjoner. Dette fordi vi vet fra forskningen at desto flere sanser som brukes i læringsprosesser desto lettere er det å lære. Og vi mennesker er ”skrudd sammen ” forskjellig og lærer på forskjellig vis og det kan museene nytte seg av.

Eksempler på noen sanser som tas i bruk er: ved håndbåren kunnskap (handferdigheter/praktiske ferdigheter/estetisk sans), musikk og sang (hørsel), om litteraturens mangfoldige spekter (lyd/syn), om tradisjonell matkultur eller matkultur fra andre land (smakssansen/syn/praktiske ferdigheter) og vi kan lære om nye ting som gjør oss mer bevisste (nye tanker/det å bruke hodet).

Ofte kan man ikke alltid se på en gjenstand og skjønne hvor den kommer fra? Hvordan den har vært brukt? Hvem som har lagd den eller eid den? Hvilke materialer den består av? Eller hvor viktig gjenstanden har vært for utviklingen av noe i samfunnet eller for et folkeslag. Dette er opplysninger som museet ønsker å gi gjennom formidlingen. Formidling kan for eksempel være i form av foredrag, utstillinger, rollespill, bøker eller bilder på internett med tekst.

Helgeland Museum arbeider i 2013, med å lage innsamlingsplaner på alle museene eller avdelingene i stiftelsen.

Plassmangel finnes allerede i mange av våre magasiner. Museet må derfor ha en bevisst holdning om hva som vi kan ta imot fremover, uten at det medfører at det som allerede er innkommet skal få dårligere oppbevaringsvilkår. Dessverre så kan vi ikke ta vare på alt vi ønsker – vi må gjøre et utvalg.

Vedtak fra styret i Helgeland Museum sier at det som samles inn fra 2013 skal være direkte relevant for formidling og forskning. Med innsamlingsplaner åpner vi for muligheten til å unngå å samle inn dobbelt, dvs. nøyaktig det samme på flere avdelinger samtidig. Vi kan med innsamlingsplanene, fordele innsamlingsoppgavene mellom avdelingene. Samlet sett vil vi da få inn et bredere spekter av gjenstander. Så skal materialet lånes mellom museer og avdelingene i stiftelsen etter behov for å gi gode formidlingsopplegg.

 

Mosjøen, 7. mars 2013

Sissel V. Lillebjerka

Fagsjef Samlinger