Hopp til hovedinnhold

Båtdelene

[READ IN ENGLISH HERE]

Lovundbåten er en åpen, klinkbygd skute, der den primære framdriften har vært seil. Båten har vært cirka 12,2 m lang, og 3,65 m bred. Den er bygd i eik, og bordene er klinket ved hjelp av nagler med firkantige rør. Den har hatt 11 bordganger.

Kjølen hadde spunning. Den er bjelkeformet, eller U-formet og 9 m lang. Kjølbordet har vært festet til kjølen mot en skrå anleggsflate med spiker, plassert med relativt jevn avstand. Denne skarpe konstruksjonen gjør at kjøl og kjølbord sammen fungerer retningsstabiliserende, noe som har økt manøvreringsdyktigheten til båten og motvirket avdrift. Akterenden av kjølen er intakt. Rett foran akter er det et rektangulært spor tilpasset en tapp fra akterstevnen. På styrbord side er det fire spikerhull, og på babord side er det fem spikerhull som går inn i dette sporet. Akterstevnen har altså vært festet til kjølen med spiker.

En mulig rest av akterstevnen bekrefter tolkningen av stevnen som rett. Forut på babord side fant man en skadet del som arkeologene tolket som fragment av forstevn. Den krumme formen samt to karakteristiske gjennomgående
hull gjør at man tolket den som et fragment av forstevnen.

Hudbord: Bordganger

Etter at kjøl er strukket og stevnene reist, er hudbordene neste konstruksjonselement. De nederste bordene i båten tilpasses og monteres før man legger inn bunnstokker. Det er ikke usannsynlig at bordene er saget. Lovundbåten har 11 bordganger, og 113 deler er de!nert som hudbord, eller fragmenter av hudbord. Det lengste bordet som er bevart, er hele 5,17 m langt. Breddene på bord med intakte kanter er 224-292 mm, mens tykkelsen varierer mellom 20-40 mm med et gjennomsnitt på 25 mm. Bordgangene overlapper i suer, som har en gjennomsnittlig bredde på 50,9 mm.

Inntømmer: Band

Plassering av 15 av bandene kan ses på plantegning av båten. Kun få av disse er in situ, mens de fleste delene har løsnet fra konstruksjonen, noen allerede i 1976. Bandene utgjør båtens indre og tverrgående forsterkning. I skallbygde båter plasseres disse etter at man har lagt hudbordene. Det er altså ikke bandene som definerer skrogformen, men deres funksjon er å binde sammen hudbordene, og gi styrke til skroget mot kre#ene utenfra. Bandrekkene i Lovundbåten består av bunnstokk, opplenger og topptømmer. 28 deler er de!nert som band. Det er sju bunnstokker, sju opplengere og to topptømmer bevart. Bunnstokkene, som er de best bevarte banddelene, er cirka 140-150 mm brede, og 90-110 mm høye. De har vært festet til hudbordene med trenagler med kiler fra innsiden, og naglene er plassert langt ned på bordene, nær sua. Bandene er lagt med gjennomsnittlig 0,54 m avstand, målt fra midt til midt av naglehull. Medregnet rong forut, har båten hatt 19-20 bandrekker maksimalt.

Inntømmer: Bjelke

De tverrgående bjelkene er viktige avstivere av skroget. Det er funnet ett bjelkekne i båten. Det kan dessverre ikke brukes til å de!nere bredden på skroget. Delen er 1,78m lang og er laget av et grodd emne som danner en 90 graders
vinkel. To trenagler har vært brukt til feste mot skroget. Det er også trenagler på bjelkearmen. Det må ha vært flere slike bjelkeknær og tverrbjelker i båten. Spørsmålet om hvorvidt noen av tverrbjelkene kan ha hatt bjelkehoder som har gått gjennom skroget, er uavklart.

Langsgående forsterkninger: Fenderlister og esinger.

Plassering av fenderlister og esinger kan ses på plantegning av båten. Båten har langsgående forsterkninger, både på innside (esinger) og utside (fenderlister) av båten. På utsiden har det vært lister som både har bidratt med styrke til skroget, men også beskyttet det. Vi har de!nert listene på utsiden som fenderlister. De er plassert slik at de gir skroget ekstra avstiving, men er også plassert omtrent der skutesiden tre»er kaikanten, når den ligger fortøyd. Dette beskytter huden mot skader, på samme måte som moderne plastfendere. I Lovundbåten er det registrert sju fenderlister. De er i ulike lengder, fra 887 til 4420 mm. Fenderlistene er festet til hudbordene med trenagler som ser ut til å gå gjennom både hudbord og band. Spiker har også vært brukt. På innsiden av båten har ripa vært forsterket med esingslister. Det er registrert !re deler av esingslister.

Fartøyet har blitt reparert ved flere anledninger.

Det er brukt bord til å lappe sprekker og lekkasjer i skroget. Imellom disse er det lagt stykker av tekstiler og tetningsmaterialer som dyrehår, planter og mose blandet med tjære. Imellom båtbordene har det primært ligget tvunnet dyrehår blandet med tjære. Noen steder er det også observert mose. Bruken av mose tolkes som sekundær, og resultat av vedlikehold i båtens brukstid. Bordene har også vært innsmurt med tjære. Båtens overlappende elementer er tettet i flere omganger, noe som er å forvente i løpet av båtens brukstid.

Undersøkelse viser at båten har hatt omfattende skader i bunnskroget, som har vært tettet med tekstiler og lapper i form av tynne, korte bord og tønnestaver. En ikke funksjonsbestemt del er også laget av bjørk. Både furudeler og bjørkedelen er tolket som tilføyet senere, og at hele fartøyet opprinnelig har vært bygd i eik. Det er også sannsynlig at fartøyet opprinnelig har vært tettet med dyrehår, og at man seinere har valgt å bruke plantefiber og ulltekstiler innsmurt med tjære for å holde båten tett.

Degraderingen av materiale startet allerede før båten ble dekket av sand, og man kan forvente at en del konstruksjonselementer er fjernet/ forsvunnet allerede da.

Et godt eksempel på dette er solide tømmer som ror og bjelker, som med unntak av ett sikkert og ett mulig fragment av bjelker var fraværende. Med mindre båten har mistet roret i en forlissituasjon, ville vi kunne forvente å finne det. Heller ikke kjølsvinet fantes, noe som kunne bidratt til en sikrere plassering av masten. Mast eller rigg finner man svært sjelden i arkeologiske kontekster, noe som bidrar til at man har relativt begrenset kunnskap om riggdetaljer fra middelalder, men vi kan sikkert slå fast at den har hatt råseil.

Vi fant også noen vage holdepunkter for å si noe om rigg. Mangelen på kjølsvin, og mye fragmentert materiale i skroget, skaper få sikre holdepunkter. De !re sporene i fenderlisten x261, tolkes som spor etter vantefeste. Slike vantefester i fenderlist er observert på $ere fartøy fra slutten av middelalder i Kalmar havn, Sverige, altså omtrent samtidig med Lovundbåten.

Hopp over tidslinje

Hvordan bruke tidslinjen?

For å bruke tidslinjen kan du bruke TAB-tasten for å navigere deg gjennom punktene. Naviger deg gjennom de forskjellige epokene ved å bruke pil-tastene til høyre og venstre.

Cirka 10 000 f.v.t. - 4000 f.v.t. Eldre steinalder

Ca. 4000 f. v. t.

Fangstfolk og fiskere søker ly i Kirkehelleren på Sanna i Træna. De spiser sel, fisk, småhval og sjøfugl.

Ca. 8500 f.v.t.

Fangstfolk, jegere og fiskere holder til på Vega. De bor i enkle telt eller små hytter i strandsona, og driver organisert fangst og fiske.

4000 f.v.t. - cirka 1800 f.v.t. Yngre steinalder

Ca. 3900 f.v.t.-2350 f.v.t.

Gjenstander fra Sør-Skandinavia brukes særlig på kysten av Sør- og Midt-Helgeland. Blant annet prestisjedolker fra Nord-Jylland. Det forteller om vareutveksling.

Ca. 2000 f.v.t.-1500 f.v.t.

Bofaste jegerfolk holder til i skogene på indre Helgeland

Cirka 1700 f.v.t. - cirka 500 f.v.t. Bronsealderen

Ca. 1800-500 f.v.t.

En mengde helleristninger lages på Tro, Flatøya og Rødøya i Alstahaug. de viser hval, elg, sel, båter, hester, fotsåler, abstrakte figurer, og det som er tolket som en skiløper. «Skiløperen» ser du i Helgeland Museums logo.

Ca. 800-700 f.v.t.

Et bronsesverd begraves på Remmen i Tomsvik på Tomma i Nesna.

På Hillstad i Brønnøy garves to bronseøkser ned i jorda under en steinhelle. Kanskje er det offergaver?

500 f.v.t. - 550 Yngre jernalder

550 - 800 Merovingertid

Ca. 200-800

Ringforma tunanlegg bygges og brukes. På Helgeland er ringtun funnet i Vassås i Bindal, Mo i Brønnøy, Leikenga på Tjøtta, Hov på Løkta i Dønna og Botnmoen i Kobberdal på Løkta. I tillegg er ett oppdaget på Øysund i Meløy på grensa mellom Helgeland og Salten.

Ca. år 500 og fremover

Høvdingdømmer dannes flere steder: på Dønna, Tjøtta, Torgar i Brønnøy og Sandnes i Alstahaug.

800 - 1066 Vikingtid

Ca. 1000

Noen risser inn runer i esjeberget på Æsøya i Vevelstad

873

Sigrid Sigurdsdotter på Sandnes (født ca. 850) har vært enke i ett år. Hun gifter seg med Torolv Kveldulvson fra Fjordane. De bor først i Torgar i Brønnøy, deretter på Sandnes etter hennes far dør. Torolv er kongens skatteoppkrever.

Ca. 965

Hårek på Tjøtta blir født

1066 - 1537 Middelalder

Ca. 1150-1200

Herøy, Alstahaug og St. Knuts kirke på Tilrem i Brønnøy, samt Brønnøy kirke bygges.

1100-1200

Tørrfisk blir den dominerende eksportvaren

1400-tallet

Noen mister eller begraver en gullring i jorda på Sanna i Træna. Inngravert i ringen står det «Buro, berto, beriora», et formular for å stoppe blod

1537 - 1660 Reformasjon

1647 - Dikterpresten Petter Dass blir født

Petter Dass ble muligens født på Herøy 1647. Han var prest, jekteskipper, proprietær og forfatter. Mest kjent for samtiden som salmedikter med bl. a. salmen Herre gud ditt dyre navn og ære.

1604

Helgeland innlemmes i Nordlandenes len (opprettet i 1598)

1660 - 1814 Enevelde

1767

Jekteskipper Zahl på Nordvika på Dønna oppretter bygdefarskontrakt med allmuen.

1804

Mathias Bonsach Krogh blir utnevnt til første biskop i det nyopprettede bispedømmet Nordlandene og Finnmark. Samme år utnevnes han til sogneprest i Alstahaug prestegjeld. Alstahaug kirke blir Nord-Norges første domkirke.

1814 - 1884 Embetsmannsstaten

1884 - 1930 Industrialisering

1900

Bergh-brygga på Leland står ferdig, etter at den forrige brant.

1901

Sandsundværulykka med storm og springflo 22. januar rammer 254 fiskere og tar livet til 34 mennesker i løpet av noen få timer. Kiste fra Sandsundvær kan ses på Herøy bygdesamling

1918 - 1940 Mellomkrigstid

1939

Velfjord historielag stiftes 4. november. Harald Strøm er formann. Se Strøm minnetun.

1931

Elsa Laula Renberg dør av tuberkulose på Brønnøy sykehjem. Hun ble 53 år.

1928

Nordlandsbunaden for kvinner er ferdig konstruert. Lær mer om bunaden på Vefsn museum!

1923

Gullfeber i Bindal etter at en av verdens rikeste gullårer blir påvist i kommunen.

1923

Halve Hemnesberget ødelegges i brann

1940 - 1945 Andre verdenskrig

1942

Våren 1942 begynte bygginga av hærkystfort (HKB) 16/974 Grönsviken kystfort. Fortet sto ferdig i desember samme år. Besøk Grønsvik kystfort. 

1940

9. mai krysset tyskerne grensa til Nordland. felttoget gjennom Nordland starter.

1945 - 1972 Etterkrigstid

1955

I oktober dette året starter produksjonen av Nesnalobben på Nesna.

1950-tallet

I denne perioden får mange helgelendinger innlagt strøm i husene sinde. Besøk Rana museum som har utstilling om husholdningsredskaper på strøm.

1946

Stortinget vedtar med 102 mot 42 stemmer at et jernverk skal bygges på Mo i Rana.

1949

Einar Mathisen Nordfjellmark leverer en gammel sammenknyttet skinnsekk til Velfjord bygdemuseum. Den skal ikke åpnes, og har siden hengt uåpnet i museet.

1972 - 2000 Oljealderen

1997

Petter Dass-kapellet på Træna står ferdig.

2000 - Informasjonenes tidsalder

Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealderen
Yngre jernalder
Merovingertid
Vikingtid
Middelalder
Reformasjon
Enevelde
Embetsmannsstaten
Industrialisering
Mellomkrigstid
Andre verdenskrig
Etterkrigstid
Oljealderen
Informasjonenes tidsalder

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta alle", samtykker du i bruken av slike teknologier.